قیر VG 40

قیر با گرید VG40 در مناطق بسیار تحت فشار نظیر تقاطع ها، پارکینگ کامیونها و ایستگاههای عوارضی درون جاده بجای گرید قدیمی با درجه نفوذ پذیری 40-30 استفاده می شود. با توجه به ویسکوزیته بالاتر این گرید، با استفاده از آن مخلوطهای قیری سخت تری می توان تولید کرد که باعث بهبود مقاومت در برابر کشیده شدن، چین خوردن و مسائل دیگر مربوط به دمای بالا و بارهای ترافیکی سنگین، گردد.